ČESKÁ GEMOLOGICKÁ LABORATOŘ s.r.o.

Zpět: Laboratoř

Vybavení

Česká gemologická laboratoř disponuje nejmodernější laboratorní technikou, nezbytnou pro řešení stále složitějších problémů moderní gemologie. 

 

V dnešní době se na trzích s diamanty a drahými kameny vyskytuje velké množství napodobenin, synteticky vyrobených kamenů a kamenů různě upravených. Pouze kvalitně vybavená gemologická laboratoř (personálně a přístrojově) dokáže svými certifikáty zaručit pravost a kvalitu diamantů a drahých kamenů.

 

V naší laboratoři používáme zejména:

- automatický spektroskop DiamondSure™ (v několika vteřinách ověří přírodní původ diamantu) - běžné diamantové testery reagují na synteticky vyrobené diamanty úplně stejně jako na přírodní !

- špičkové gemologické mikroskopy a osvětlovací jednotky (grading čistoty diamantů, vyloučení syntetických kamenů, zjišťování dodatečných úprav),

- bezkontaktní měřící jednotku (grading kvality brusu diamantů i drahých kamenů), která velmi rychle změří veškeré rozměry a úhly broušeného kamene, které počítač následně vyhodnotí,

- moderní Ramanův spektroskop (určování druhu kamene, ve speciálním režimu pak i odlišení syntetických a upravených diamantů),

- mnohé další přístroje.

 

IDENTIFIKACE DRAHÝCH KAMENŮ - KLASICKÉ METODY

Klasické gemologické postupy většinou postačují k určení druhu a odrůdy, kvality, původu (přírodní nebo synteticky vyrobený) a případných dodatečných úprav drahého kamene. 

Přestože jde o metody staré mnoho desítek let, stále mají v moderní gemologii své místo a gemolog se bez nich při své práci těžko obejde. Navíc jsou poměrně levnou alternativou k moderním pokročilým metodám.

 

Při základních postupech používáme laboratoři zejména následující vybavení:

 

- gemologické binokulární mikroskopy s optickými soustavami Zeiss a Leica, vybavené kompletní škálou typů osvětlení pro řešení různých problémů v gemologii,

- horizontální mikroskop pro pozorování kamenů v imerzním roztoku, 

- polarizační mikroskop, 

- karátové váhy se soupravou přo měření hustoty hydrostatickou metodou, 

- refraktometr, 

- ruční spektroskop mřížkový i hranolový, 

- polariskop a dichroskop, 

- zdroj dlouhovlnného i krátkovlnného UV záření,

 - barevné filtry a mnohé další pomůcky....

 

 

IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ DRAHÝCH KAMENŮ - POKROČILÉ METODY

 

Molekularní spektroskopie – Ramanova metoda

V roce 2011 jsme zakoupili Ramanův spektroskop – špičkový vědecký přístroj Raman DXR Microscope (výrobcem je firma Thermo Scientific, USA). 

Obr.: Nejmodernější technologie – DXR Raman Microscope

 

Základní vlastnosti a výhody přístroje:

- nedestruktivní určování drahokamů a minerálů,

- určování inkluzí v drahých kamenech, a to i takových, které jsou pod povrchem kamene,

- vzorek nevyžaduje mimo základního očištění žádný druh přípravy, je možné určovat surové kameny stejně jako broušené,

- je možné určovat izomorfně se mísící minerály (granáty, plagioklasy) a polymorfní minerály

 

Přístroj měří Ramanova spektra pevných, kapalných i plynných látek. Porovnáním naměřeného spektra s údaji v databázi je možné provést kvalitativní a do jisté míry i kvantitativní určení dané sloučeniny. V gemologii se Ramanova spektroskopie používá hlavně pro určení drahokamů, ale také jejich inkluzí nezávisle na skupenství (lze analyzovat i podpovrchové inkluze obsahující jednu nebo více fází a to pevných, kapalných i plynných). Výhodou je, že metoda je naprosto nedestruktivní a není potřebná žádná příprava vzorku. Navíc pro získání spektra je potřebná velikost vzorku pouze kolem 1 mikrometru. Touto metodou je možné také identifikovat inkluze v drahých kamenech (i takové, které nezasahují do povrchu), druh výplně ve fisurách například smaragdů, spolehlivě odlišit napodobeniny vltavínů a mnoho dalších. Přístroj umožňuje měření fotoluminiscence a touto metodou odlišit přírodní a synteticky vyrobené diamanty a také ověřit původ barvy diamantů.

 

 

Automatický spektroskop DTC DiamondSure™

Obr.: Přístroj DiamondSure

Pro zjištění pravosti a přírodního původu diamantů vyvinula společnost Diamond trading company ve spolupráci s GIA přístroj, který je schopen velmi rychle ověřit pravost a přírodní původ diamantu. Jedná se o automatický spektroskop, který podle přítomnosti indexových linií ve spektru diamantu určí, zda jde o zaručeně přírodní diamant nebo zda je nutné provést další analýzy. V případě pochybností buď přímo označí možnou napodobeninu diamantu (např. moissanit) nebo vyzve gemologa k dalšímu testování ověřovaného kamene.

Obr.: Přístroj DiamondSure

 

 

 

 

 

 

DiamondView™ 

Určité procento (nejčastěji se uvádí cca 2 %) přírodních diamantů je přístrojem DiamondSure™ označeno jako "Refer", tedy k dalšímu testování. Mimo to jsou ornačeny všechny syntetické diamanty a diamanty Typu IaB a Typu II, které mohly projít úpravou barvy. Tyto diamanty je nutné dále testovat a s konečnou platností rozhodnout, zda jde o přírodní diamant nebo syntetiku. Jedním z nejefektivnějších způsobů je použití tohoto přístroje.


Nový přístroj v laboratoři! DiamondView™

 

Přístroj DiamondView™ poskytuje zobrazení zkoumaného kamene v ultrakrátkovlnném UV záření (< 220 nm). V tomto záření se zobrazí struktura růstu diamantu. Jinak se vyvíjely krystaly přírodních diamantů a jinak diamantů vyrobených HPHT metodou (zde jsou například výrazně vyvinuty plochy krychle). Syntetické diamanty vyrobené CVD metodou mají zcela rozdílný způsob růstu od předchozích dvou. 

Navíc je možné zjistit fosforescenci, která je dalším výrazným kritériem pro posouzení původu a případných úprav dodatečných diamantů.

 

 

Bezkontaktní měřící přístroj Megascope (OGI Systems)

Pro přesné měření rozměrů a proporcí broušených kamenů. Scanováním brusu zjistí přístroj jeho přesné rozměry, úhly hlavních i vedlejších faset a poměry jednotlivých faset důležité pro stanovení kvality proporcí brusu.

Megascop Výstup měření

 

 

Testování diamantů průchodem SW UV záření

Přístroj D-screen (HRD Antwerp) zjišťuje propustnost diamantu pro krátkovlnné UV záření.  Diamanty propouštějící toto záření jsou typu II a jsou vhodné pro HPHT úpravu barvy. Proto je zapotřebí všechny diamanty, které přístroj indikuje jako typ II, podrobit dalšímu testování.

 

Rentgenfluorescenční spektroskopie

Umožňuje stanovit chemické složení vzorku. Přístroj používáme na jiném pracovišti na základě smluvní dohody.

 

FTIR – Fourierova transformační infračervená spektroskopie.

Patří mezi metody molekulární spektroskopie, umožňující stanovit typ diamantu a některé otázky související s přírodním původem a dodatečnými úpravami drahých kamenů. Přístroj používáme na jiném pracovišti na základě smluvní dohody.

 

Testování perel pomocí RTG počítačové tomografie

 

Na základě smlouvy s Ústavem geoniky AV ČR v Ostravě využíváme kapacity pracoviště počítačové tomografie s přístrojem NIKON XTH 225 ST. Rentgenový snímek vnitřní struktury perel umožňuje rozlišení  mezi přírodními a kultivovanými perlami. V případě kultivovaných perel je pak možné dále rozlišit perly s kuličkovým zárodkem (většinou mořské perly) a zárodkem z biologického materiálu (většina perel sladkovodních).

U kultivovaných perel s kuličkovým zárodkem na přístroji navíc můžeme měřit tloušťku perleti, která je významným kvalitativním kritériem zejména u kultivovaných Akoya perel.